Dramatikk for Y-blokken tre minutter på tolv - PLNTY | kulturmagasinet

Dramatikk for Y-blokken tre minutter på tolv

Dramatikken stiger for Y-blokken, som Oslo-politikerne nå vil redde i siste minutt. 22. april besluttet bystyret i Oslo å verne Viksjøkomplekset i regjeringskvartalet samtidig som rivearbeidene har startet. 

Den omstridte rivingen av Y-blokka er godt i gang. Stålbjelker observeres plassert på baksiden av motivet «Fiskerne», som kikker utover rivegjerdet mot Akersgaten. Bilder fra forbipasserende viser oppmarkerte streker – hvor man ønsker å skjære verket av betongbygningen.

Samtidig har et innbyggerinitiativ i Oslo med underskriftskampanje vokst på rekordtid for å støtte opp om det nye bevaringsforslaget med over 1800 underskrifter på 48 timer. Kunsten og arkitekturen er viktig for Oslo-politikerne som nå likevel ønsker å bevare.

Riksantikvar Jørn Holme leverte i 2013 en utredning som anbefalte å bevare både Høyblokken og Y-blokken. Begge byggene var i prosess for bevaring.

Regjeringen er steil

Kommunal- og moderninseringsminister Nikolai Astrup (H) gikk ut i Aftenposten den 30. januar i år med denne uttalelsen i Aftenposten:

– Y-blokken skal rives, og det skal skje nå!

– Vi ber om at det må utredes om hele eller deler av Y-blokka skal bevares. Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke sier dette til NRK i forbindelse med U-svingen i bystyremøtet onsdag 22. april.

22. april snudde Oslo bystyre og gikk imot sin egen beslutning om å rive Y-blokken i regjeringskvartalet

Tidligere har bystyret i Oslo gått inn for å rive, men ser nå annerledes på saken. Ifølge kringkastingskanalen har dette ikke medført noen endring så langt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet melder at planen er at kunstverkene skal tas ned før sommeren og rivingen gå som planlagt etter det. 

Folk engasjerer seg i stor grad i det de ser som en viktig kulturarv i Norge. Men nå er klokken tre på tolv for Y-blokken.

Står fast på sikring som argument

Sikring er argumentet for at regjeringen har opptrådt svært enerådig i saken. Dette til tross for, ikke bare den norske, men også den sterke internasjonale kulturminneverdien. Y-blokken står i dag på Europa Nostras liste over de sju mest truede bygg i Europa.

På tidspunktet terrorhandlingen skjedde var byggene i avsluttende prosess om bevaring.

Det internasjonale kulturarv-organet ICOMOS mener sikkerhetsargumentet ikke er godt nok fundert. Innsigelsene går altså ut på at man mener regjeringen har unnlatt å gjøre tilstrekkelige undersøkelser for et bevaringsalternativ. 

Y-blokken sto ferdig i 1969 og ferdigstilte komplekset som også består av Høyblokka. Byggene er i dialog som det høyreiste og det jordnære og er inspirert av FN-bygningen i New York.

Mangelfull planbeskrivelse

I sakskartet til bystyret 22. april påpekes det også at planbeskrivelsen er mangelfull, herunder mangler kommentarer til forhåndsuttalelser. Oslo kommune mener også at vurderinger av konsekvensene av de foreslåtte endringene må gjennomføres i en ny offentlig høringsprosess dersom staten velger å gå videre med endringene som foreslås. 

– Vi ber om at det må utredes om hele eller deler av Y-blokka skal bevares. Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, sier Hallstein Bjercke i forbindelse med U-svingen i bystyremøtet onsdag 22. april.

Riksantikvaren tydelig i sin tale

Riksantikvar Jørn Holme leverte i 2013 en utredning som anbefalte å bevare både Høyblokken og Y-blokken. På tidspunktet terrorhandlingen skjedde var byggene i avsluttende prosess om bevaring. Argumentene er blant annet at de ikoniske Viksjø-byggene må ses under ett.

Kunsten og arkitekturen er viktig for Oslo-politikerne som nå likevel ønsker å bevare

De representerer viktig kulturarv for landet og er ikke minst er regnet som viktig stedsspesifikk kunst i verdenssammenheng fordi Picasso og Nesjars kunstverk er integrert i bygget. 
Samarbeidet mellom kunstnerne var et utgangspunkt som resulterte i 30 statuer i naturbetong verden over.

Pressen har ikke fått lov til å slippe inn i bygget for å fotografere, og regjeringen står på sitt: Y-blokken skal rives!

Har klaget i alle instanser

Beslutningen om å rive har vært påklaget i flere instanser av Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjon for å bevare Y-blokka. Sivilombudsmannen avslo klage den 20. januar i år med den begrunnelse at saken ville egne seg bedre for behandling i domstolene enn for Sivilombudsmannen. Fylkesmannen har også avvist klage på bakgrunn av lovlig vedtak i Stortinget om å rive Y-blokken.

I sakskartet til bystyret 22. april påpekes det også at planbeskrivelsen fra Staten er mangelfull, herunder mangler kommentarer til forhåndsuttalelser.

Havner i retten

Saken er allerede berammet i domstolene. Torsdag 26. mars møttes partene i retten for å avgjøre hvorvidt man fikk innvilget en midlertidig forføyning – en utsettelse av riving av Y-blokken inntil rettssaken kommer opp over sommeren. 

Det er Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen som går til sak mot Staten, Berit Reiss-Andersen er deres advokat. Domstolen avslo imidlertid å innvilge midlertidig forføyning. 

Det er Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen som går til sak mot Staten, Berit Reiss-Andersen er deres advokat. Domstolen avslo imidlertid å innvilge midlertidig forføyning, som betyr at rivearbeidene nå er i gang.

Statlig reguleringsplan

Y-blokken i regjeringskvartalet inngår i en statlig reguleringsplan, hvilket i følge plan- og bygningsloven tilsier at staten kan utarbeide reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det.

«Bystyret har ingen mulighet til å faktisk stanse riving», skriver Aftenposten om saken. Det er Kommunal- og moderniseringdepartementet som er beslutningstaker og rivesaken har vært diskutert med statsrådene Jan Tore Sanner, Monica Mæland og nå Nikolai Astrup, alle fra Høyre, og utredet under AP-regjeringens fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Close